Translate

dijous, 7 de maig del 2020

NÜWA I LA CREACIÓ DE L'HOME


En l'antiguitat la Xina posseïa també una sèrie d'antics déus creadors, sovint relacionats amb la jerarquia imperial. Una d'elles és Nüwa, la primera deïtat, un ens femení que entre les seves múltiples atribucions algunes llegendes consideren la creadora de la humanitat.

Diu la llegenda que un cop creat l'univers i les estrelles, els mars i les muntanyes, els boscos i els animals, va néixer també la primera deessa, Nüwa. Es tractava d'un ésser de tors cap amunt humà i de tors cap avall Drac amb l'habilitat de transformar-se. Aquesta deïtat va viatjar pel món, sorprenent-se davant les seves meravelles.

Malgrat això, la deïtat va considerar que al món li mancava vida, fins al punt que ella mateixa es va sentir sola després d'un temps. En aturar-se a la vora d'un riu, va poder veure a l'aigua el seu reflex i va començar a pensar a crear éssers semblants a ella mateixa. Va començar a extreure fang i donar-li forma fins aconseguir quelcom que li agradés. Va donar-li cames i braços, i quan per fi va culminar la seva obra va decidir insuflar-li vida. Així va néixer el primer ésser humà.

La deessa va començar a crear més i més persones, però veient que en necessitaria moltes per poblar el món va decidir col·locar una canya de vímet per tal de remoure el fang, perquè quan remenés sorgissin petits fragments que al seu torn es transformarien en altres humans. Així mateix, i atès que no els havia donat el do de la immortalitat, creà a l'home i la dona perquè poguessin concebre i generar més éssers amb els quals compartir el món.

RITUAL CELTA DE LA LLUNA PLENA


El ritual celta de la lluna plena és una cerimònia molt antiga que es duia a terme per la nit. Els celtes eren molt animistes i no concebien que els déus poguessin tenir formes humanes. Per això festejaven els fenòmens naturals que els envoltaven.

A cada LLUNA PLENA realitzaven un ritual de neteja per a l'esperit. Per deixar enrere les energies negatives acumulades i poder renovar-se. Connectant alhora amb el nostre costat femení representat per la lluna.

Aquest dijous, 7 DE MAIG serà l'última FULL MOON de l'any 2020, és el moment perfecte per deixar enrere tota la negativitat acumulada amb les crisis actuals i donar la benvinguda a una nova etapa amb nova energia positiva.

INGREDIENTS:

Espelmes per simbolitzar l'element foc (color al gust)
Fulles de llorer
Retolador indeleble
Llumins o flamisell
Una planta (opcional)

Es recomana, donat que el ritual ha de ser nocturn, un berenar-sopar dues o tres hores abans o bé sopar en acabar. El cos està més net i la ment més clara i receptiva. L'ambient ha de ser relaxat, amb el cos en calma, tranquil i concentrat, evitant interrupcions o distraccions.

Amb roba còmoda després d'un bany relaxant, escollirem a on seure i preferiblement ho farem davant d'una taula per posar les espelmes i resta de materials.

Encendrem les espelmes i tot seguit recitarem en veu alta:

"Aquesta nit vaig a regenerar la meva energia, em desfaig de tot el que m’embruta per brillar amb la meva pròpia llum interior. Deixo tot el negatiu enrere i obro de nou la meva ment a la profunda claredat. Demano que es faci possible la meva reactivació interior i dono les gràcies a l'Univers estimat. Avui m’obro a un nou principi ".

Restar uns minuts de silenci, contemplant amb calma la flama, sentint la força de la nostra llum interior i la influència de la lluna.

Escriure cada desig o petició a les fulles de llorer (una per fulla de llorer).

Amb cura, aproparem les fulles a la flama perquè es cremin, d'una en una, a poc a poc. Alhora que li donem les gràcies interiorment a la deessa lluna i al seu poder femení.

Cal deixar consumir la vela en la seva totalitat durant la nit, per això la col·locarem en un lloc que no hi hagi perill. I recollirem tots els trossets que hagin quedat de les fulles.

L'endemà (o la mateixa nit) plantarem les restes de llorer en un test al costat d'una planta o d'un arbre -mentre donem les gràcies- perquè els nostres desitjos puguin arrelar i florir.
CELTIC RITUAL OF THE FULL MOON


A Celtic ritual of full moon is a very old ceremony that was held at night.  The Celts were very animistic and did not conceive  that the gods could have human forms.  That's why they celebrated the natural phenomena that surrounded them.

Each Full MOON  was a cleansing ritual for the spirit to leave behind the accumulated negative energies and renew, while connecting at the same time ,with our feminine side, represented by the Moon.

This Thursday, MAY 7 will be the last FULL MOON of the year 2020 and is the perfect time to leave behind all of the negativity accumulated with the current pandemic crisis, and to welcome a new Phase with new positive energy.

Ingredients:

  • Candles to symbolize the fire element (color to taste)
  • Bay leaves
  • Indelible marker
  • Matches
  • Hard floor (optional)


Since the ritual should be nocturnal, a snack-dinner two or three hours before or dinner at the end is recommended.  The body is cleaner and mind clearer and more receptive.

The atmosphere should be relaxed, with the body calm, calm and concentrated, avoiding interruptions or distractions.

With comfortable clothes after a relaxing bath, we choose where to sit and preferably we will do it in front of a table to put the candles and other materials.

We will turn candles and then recite aloud:

"Tonight I will regenerate my energy, I get rid of everything I dirty in order to shine with my own inner light.  I leave all the negative behind and I open my mind back to deep clarity.  I ask that it make possible my inner reactivation and thank the beloved universe.  Today I open a new Phase ".

Remain a few minutes in silence, contemplating the flame calmly, feeling the strength of our inner light and the influence of the Moon.

Write every wish or request for each bay leaf (one per bay leaf).

Carefully, bring the leaves to the flame to burn, one by one, little by little.  While we give inside thanks to the Goddess Moon and Feminine power.

It is necessary to consume the candle in its entirety during the night, so we should put it in a place where there is no danger.  And we will collect all the pieces that have remained of the leaves.

The next day (or the night) we will plant the laurel remains in a pot next to a plant or tree, while we thank them, so that our wishes can be rooted and flourished.